Xương Ống Tủy ( Thịt Lẩu )

100,000

Xương Ống Tủy
Xương Ống Tủy ( Thịt Lẩu )

100,000